Gisteren, 15 juni 2021, vond in cultureel centrum De Binnenstad de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Stadsharmonie KVA plaats. Een vergadering in hybride vorm, omdat het vanwege de nog geldende coronamaatregelen niet mogelijk was dat alle leden fysiek aanwezig waren.

Deels online

Een aantal leden had zich aangemeld om de vergadering in De Binnenstad bij te wonen. Andere leden kozen er voor om de vergadering via Teams vanuit huis te volgen. Op een enkele hapering van de techniek na, werkte dat prima en waren ook de leden die vanuit huis meekeken in staat om hun mening te laten horen over wat tijdens de vergadering ter sprake kwam.

Nadat de vergadering door secretaris Jo Mooren was geopend, werden achtereenvolgens de notulen van de vergaderingen van het afgelopen jaar, het jaarverslag van de secretaris en de commissies en het financieel jaarverslag van de penningmeester besproken en goedgekeurd. Nadat René Vincken namens de kascommissie enkele toelichtingen had gegeven, werd aan het bestuur decharge verleend voor het gevolgde financiële beleid. Vervolgens werd het bestuursbeleid en de voortgang van het KVA-verbeterprogramma Accelerando2020_21 door Jo Mooren toegelicht.

Bestuursverkiezing

Tijdens de ALV vond de (her)verkiezing van drie bestuursleden plaats. Materiaalcommissaris Leon Verhoeven was aftredend herkiesbaar. Geerten Broeckaert had zich aangemeld voor de PR-functie en Tim Smits voor die van penningmeester. Omdat de vergadering deels online werd gevolgd, was het niet mogelijk om met briefjes te stemmen, zoals in de statuten staat voorgeschreven. De Corona Noodwet bracht echter uitkomst. Alle leden van de vereniging werden in de gelegenheid gesteld om, voorafgaand aan de vergadering, hun stem uit te brengen via een voor KVA ontwikkelde stem-app. Alledrie de kandidaten werden zonder tegenstemmen verkozen.

Zonder het werk van de andere bestuursleden te kort te willen doen, bedankte de secretaris Tim Smits voor het werk dat de afgelopen maanden al door hem was verzet. Er was ook een woord van dank aan Eric Thielens, die tijdelijk de functie van penningmeester had waargenomen. Dit werd ondersteund door applaus van de aanwezige leden.

Jubilarissen

Voordat de vergadering met een korte rondvraag ten einde kwam, werden de jubilarissen gehuldigd.
René Manders, Monique Nagelgast en Hannie van Schaik kregen applaus en een mooie bos bloemen voor hun 12,5-jarig lidmaatschap. Aan het 40-jarig lidmaatschap van klarinettist Jo Linsen, die zelf niet aanwezig kon zijn, zal op een later moment nog aandacht worden besteed.